Vážení vystavovatelia,

organizátor medzinárodných výstav psov v Lučenci sa pre mimoriadnu situáciu rozhodol výstavu zrušiť.

Zostávame v nádeji, že situácia sa upokojí a všetci sa budeme môcť vrátiť k nášmu
každodennému životu ako aj k nášmu hobby.

Prihláseným vystavovateľom budeme priebežne automaticky refundovať výstavné poplatky
vo výške 100
% najneskôr do konca apríla 2020.

Prezídium Výstava psov OZ, Výstavný výbor Novohraddog 2020

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dear Exhibitors,

The organizer of International dog show in Lučenec decided to cancel the show,
due to an extraordinary health situation.

We hope that the situation will calm down soon and we will all be able to return
to our daily lives as well as our hobby.

We will automatically refund 100% of entry fees, due end of April 2020.

Executive committee Vystava psov OZ, Show committee Novohraddog 2020

 

 
GENERAL SPONSOR
 
MEDIA PARTNERS
 
SLOVAKIA DOG CUP
 
 
 
 
VIDEO ARCHIVE
BEST IN SHOW 2014-2019
05.05.2019 LUČENEC
04.05.2019 LUČENEC
13.05.2018 LUČENEC
12.05.2018 LUČENEC
07.05.2017 LUČENEC
06.05.2017 LUČENEC
08.05.2016 LUČENEC
07.05.2016 LUČENEC
10.05.2015 LUČENEC
09.05.2015 LUČENEC
14.09.2014 LUČENEC
13.09.2014 LUČENEC
VÝSLEDKY / RESULTS
2013 - 2019
CACIB 05.05.2019 LUČENEC
CACIB 04.05.2019 LUČENEC
CACIB 13.05.2018 LUČENEC
CACIB 12.05.2018 LUČENEC
CACIB 07.05.2017 LUČENEC
CACIB 06.05.2017 LUČENEC
CACIB 08.05.2016 LUČENEC
CAC-NV 07.05.2016 LUČENEC
CACIB 10.05.2015 LUČENEC
CAC 09.05.2015 LUČENEC
CACIB 14.09.2014 LUČENEC
CAC 13.09.2014 LUČENEC
CAC-NV 15.09.2013 LUČENEC
CAC 14.09.2013 LUČENEC
     
 
 

Výstavisko / Showground

MESTSKÝ PARK  - GPS: 48°19'38.43"N 19°39'28.13"E
Mapa parkovania
  MESTSKÝ PARK  - GPS: 48°19'38.43"N 19°39'28.13"E
Parking map

Katalóg - Plán kruhov / Catalog - Ring Plans

Minikatalóg
od/ from 11.05.2020
 

Plán kruhov
Rings
od/ from 11.05.2020
 

Katalóg 16.05.2020
od/ from 16.05.2020 -  8.00

Katalóg 17.05.2020
od/from 17.05.2020 - 8.00

Informácie pre vystavovateľov:

Potvrdenie o prijatí psa nájdete vo svojom menu v online www.dogshow.sk (ikona PDF - od 11.05.2020) .

Parkovné a vstupné sa neplatí.

Bližšie informácie (plán kruhov) nájdete v minikatalógu od uvedeného dátumu.
Online katalóg bude k dispozícii od uvedeného dátumu.

Tlačený katalóg obdržíte na príjme psov v deň konania výstavy.

Súčasťou vstupného listu sú aj katalógové čísla Vašich prihlásených psov, ktoré nájdete na dalšej strane vstupného listu. Je nevyhnutné, aby ste si ich vytlačili a priniesli so sebou na výstavu, pretože na výstave sa už vydávať nebudú. S týmito číslami nastúpite do výstavného kruhu, prípadne aj na záverečné sútaže.
Neplatí, ak sa preukážete vstupným listom či číslami v mobilnej aplikácii, platné sú iba v tlačenej forme.


Informácie pre návštevníkov:


Zoznam vystavovaných plemien a bližšie informácie nájdete v minikatalógu.

Parkovné a vstupné sa neplatí.

Pes návštevníka musí spĺňať nižšie uverejnené veterinárne podmienky!

 

Information for exhibitors:

Confirmation of entry form, you can find in your online menu www.dogshow.sk (icon PDF - from 11.05.2020) .

Free parking and free entry for all visitors.

Detail information (ring plan of halls) will be visible in minicatalog from publication date.

Online catalog will be available from publication date.

Printed catalog you receive in check in stand on day of the show.

As a part of this entry confirmation you can find the catalogue numbers of the dogs you entered, they are to be found on the next page of this confirmation. It is necessary to print them out and bring with you to the show, as they are not going to be handed out at the show. You will enter the breed ring or the main ring with these numbers.
It is not valid to only show your entry confirmation or to show numbers in your mobile application. Your numbers are only valid if printed.


Information for visitors:


List of breeds and detail information you will find in minicatalog from publication date.

Free parking and free entry for all visitors.

Visitor´s dogs must fulfil undermentioned veterinary conditions!

Propozície / Show Regulations

PROGRAM   PROGRAM
PRÍJEM PSOV OD 7.30
POSUDZOVANIE OD 9.30
 
ADMISSION OF THE DOGS FROM 7.30
JUDGING FROM 9.30
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA   GENERAL PROVISIONS
Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ a propozícií vydaných organizátorom. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI.
Vystavovatelia slovenských národných plemien platia 50% zo sumy výstavného poplatku za psa (netýka sa súťaží).
Kompletné propozície nájdete tu.

U plemien, u ktorých nie je štandardom povolená kupirácia, môže rozhodca rozhodnúť o tom, že psa neposúdi pre podozrenie na operácie určené na korekciu pôvodného stavu alebo črty (napr. kupírované ucho, kupírovaný chvost). Dôvod, prečo bolo zadané hodnotenie NEMOŽNO POSÚDIŤ musí byť uvedený v posudku.
  The show is organised according to the reglements of the FCI and SKJ and the regulations issued by the organizer. Only dogs entered in stud books recognised by the FCI are allowed to take part.
Exhibitors of the Slovak national breeds pay 50% of the entry fee per dog (does not apply to other competitions).
You will find a complete show information list here.

In breeds where the standard does not allow docking/cropping, it is upon the decision of the judge not to judge this dog, as there is an indication of an operation being done with a purpose of correcting the natural state of the body feature (e.g. docked tail, cropped ear). The reason why a CANNOT BE JUDGED mark was given must be clearly stated in the critique.
     
POSUDZOVATELIA   JUDGES
Zoznam posudzovateľov nájdete tu.   Here you can find the list of judges.
Zmena rozhodcov vyhradená.   The show reserves the right to change the judge.
Zoznam posudzovaných plemien   List of judged breeds
     
VETERINÁRNE PODMIENKY   VETERINARY REGULATIONS

Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

  Dogs from abroad must have a PET PASSPORT with valid vaccinations.

Prihláška / Entry Form

PRIHLASOVANIE IBA ONLINE
www.dogshow.sk

 

ONLINE ENTRY ONLY
www.dogshow.sk

Stornovať prihlášku je možné do 21.04.2020 vo vašom menu v online.

 

Cancellation of entry form is possible until 21.04.2020 only via your online menu.

Online štatistiku obsadenia tried nájdete tu:
http://dogshow.sk/statistics.php
  Here you can find the online statistics by classes:
http://dogshow.sk/statistics.php
     

     

Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia originálu preukazu pôvodu psa. Iné doklady (puppy card, matriky a iné matričné doklady, nie fotky!!!) sú akceptované iba pre triedu mladšieho dorastu a dorastu. Po získaní preukazu o pôvode psa je potrebné ho zaslať organizátorovi výstavy a požiadať o jeho výmenu ešte pred prihlásením do triedy mladých alebo ostatných dospelých tried.

 

Every entry form must include a clearly readable copy of dog's pedigree. Any other documents (puppy cards, matrika and other matrika documents, no photos!!!) are accepted only for Minor Puppy and Puppy classes. After obtaining the pedigree it is necessary to send it to organiser of the show  and ask for replacement before entering into Junior or other adult classes.

Platby / Entry Fees

Úhradu výstavných poplatkov vykonajte po registrácii online prihlášky priamo vo vašom menu. Výstavný poplatok je nutné uhradiť najneskôr do 24 hodín po prihlásení. Neuhradené prihlášky sú bez upozornenia po 24 hodinách vymazané.

 

Please pay your entry fees after you register online in your menu. The entry fees must be fully paid within 24 hours from submitting the entry. Unpaid entries are deleted automatically within 24 hours.


SÚŤAŽE / COMPETITIONS

I.UZÁVIERKA
1st DEADLINE

17.03.2020

II.UZÁVIERKA
2nd DEADLINE

07.04.2020

III.UZÁVIERKA
3rd DEADLINE
21.04.2020
 Pár psov Best couple 10 € 10 € 15 €
 Chovateľská skupina Breeders group 10 € 10 € 15 €
 Junior Handling Junior Handling 5 € 5 € 10 €
         

PRIHLÁŠKA / ENTRY FORM

I.UZÁVIERKA
1st DEADLINE

17.03.2020

II.UZÁVIERKA
2nd DEADLINE

07.04.2020

III.UZÁVIERKA
3rd DEADLINE
21.04.2020
 Trieda mladšieho dorastu Minor Puppy Class 24 € 29 € 34 €
 Trieda dorastu Puppy Class 24 € 29 € 34 €
 Trieda mladých Junior Class 39 € 44 € 49 €
 Trieda stredná Intermediate Class 39 € 44 € 49 €
 Trieda otvorená Open Class 39 € 44 € 49 €
 Trieda pracovná Working Class 39 € 44 € 49 €
 Trieda šampiónov Champion Class 39 € 44 € 49 €
 Trieda čestná Honor Class 14 € 19 € 24 €
 Trieda veteránov Veteran Class 10 € 10 € 10 €
 Zľava druhá výstava ten istý pes / Second show entry discount - the same dog   -5 €
 Zmena triedy / Change of class   0 €
 Storno prihlášky (pes/deň) / Cancellation of entry (for each dog and day)   5 €
 Online katalóg / Online catalog   0 €
 Vstupné vystavovatelia a návštevníci / Entry fee for exhibitors and visitors   0 €
 Parkovné vystavovatelia a návštevníci / Parking fee for exhibitors and visitors   0 €
         

V prípade preradenia psa do tried mladých, čestnej resp.veteránov po predošlom prihlásení a zaplatení vyššieho poplatku sa preplatok nevracia.
Žiadosti o storno prihlášky sa vybavujú najneskôr do 30 dní od podania žiadosti. Výstavné poplatky budú vrátené na platobnú kartu refundáciou.
Výstavné poplatky za neprijaté prihlášky / preplatky budú vrátené na platobnú kartu refundáciou do 30 dní po ukončení výstavy. Nie je potrebné posielať žiadosť.
V prípade vrátenia poplatkov z akéhokoľvek dôvodu, si z poukázanej sumy účtujeme manipulačný poplatok vo výške 10€.

In case shift to classes junior, honor or veterans, from former sent and paid entry form, we don´t refund the overpayment.
Requests for cancellation of entry forms shall be executed within 30 days of the request. Entry fees will be refunded to the credit card. 
Show fees for refused entries / overpayments will be refunded to the credit cards due 30 days after the show. No need to send a request.
In case of money return for any reason we charge 10€ as a handling fee.
Ak pri prihlasovaní šteniatok do triedy mladšieho dorastu alebo dorastu uplatňujete DARČEKOVÝ POUKAZ NA VÝSTAVNÝ POPLATOK, žiadame Vás, aby ste pri prihláške uviedli číslo poukazu SKJ a číslo zápisu psa. Zľava je automaticky odrátaná. Darčekový poukaz nie je potrebné zasielať poštou. INFO
 

If you are entering a puppy to the minor puppy or puppy class and you are using your ENTRY FEE GIFT VOUCHER, we kindly ask you to submit the number of the voucher when submitting the entry and the puppy registration number. The fee will be automatically reduced. It is not required to send the voucher by post. INFO

     

 

BANKOVÉ SPOJENIE BANK DETAILS

Platby iba platobnou kartou!

Payment by card only!

Kontakt / Contact

     
e-mail: info@dogshow.sk
Táto e-mailová adresa slúži výlučne na podávanie informácií.
e-mail: info@dogshow.sk
  
This e-mail adress is for information only.
Všetky potrebné informácie k prihláseniu nájdete na tejto stránke. Prihlášky ako aj prílohy: (rodokmene, šampionáty, medzinárodné pracovné certifikáty) nahrávajte prosím vo vašom menu v systéme online www.dogshow.sk. You will find all the information needed for entering your dog at this website.  Please upload your entries and attachements (pedigrees, champion diplomas, international working certificates) to your menu in the www.dogshow.sk system.
V prípade iných záležitostí nás prosím neváhajte kontaktovať. In case of any other problems, please do not hesitate to contact us.
     

ADRESA / ADDRESS:

VÝSTAVA PSOV o.z.
Svätoplukovo námestie 1
SK - 949 01 NITRA

Fakturačné údaje: IČO: 42212251, DIČ: 2023653049

Registrácia: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

     

Komerčné stánky / Commercial Stand-Info

Vážený obchodný partner,
ak ste sa rozhodli zúčastniť sa so svojim predajným stánkom na Výstavách psov DUO Lučenec v dňoch 16.-17.05.2020, vyplňte prosím
objednávku a zašlite ju poštou alebo elektronicky na e-mail tradestand@dogshow.sk. Ďaľšie kontakty v objednávke. Na základe Vašej objednávky Vám zašleme faktúru, ktorú je potrebné uhradiť v lehote splatnosti. Platba v hotovosti na výstavisku nie je možná!
  Dear business partner,
If you have decided to come with your commercial stand to the International dog shows DUO in Lučenec on May 16 - 17, 2020, please fill in the
order form and send it by post or by e-mail tradestand@dogshow.sk. Other contacts in the order form. Based on your order we will send you an invoice that will have to be paid within the due date. Cash payment at the show is not possible!
Objednávky prijímame do: 21.04.2020   Deadline: 21.04.2020
Rozloženie stánkov:
Stánok možno rozložiť v piatok v čase od 13:00 do 21:00 hod. a v sobotu ráno od 06:00 do 07:00 hod.
Ohľadom umiestnenia Vášho stánku na výstave je kontaktnou osobou: Milan Tomašovič, tel.: 0905 410 226
  Setting-up:
You may set up your stand on Friday between 13:00 and 21:00 and on Saturday since 6:00 till 7:00 a.m.
Please contact Milan Tomašovič, tel.: + 421 905 410 226 before setting up your booth.
Obchodné podmienky:
Cena prenájmu je 10€/za obe výstavy/m2. Objednať plochu na predajný stánok je možné len na dva dni (nie na jeden deň). Objednať je možné minimálny rozmer stánku 2 x 2 m.
V prípade postavenia väčšieho stánku ako bol objednaný a zaplatený, bude udelená sankcia vo výške 100%.
  Conditions:
The price is 10€ for both shows total per square meter. It is only possible to book both days, not a single day. Minimum order size is 2 x 2 m. In case of actually setting up a larger size stand than paid for, the fine is 100%.
     

Personál - zapisovatelia, vedúci kruhov

     

Uzávierka personálu je približne tri týždne pred výstavou. Kontakty v dotazníku.

 

 

 

 

Copyright © Výstava psov o.z.